Sosiaali- ja terveydenhuolto SOTE

Uudet sote-rakenteet vaativat uudenlaista ajattelua, johtamista ja toimintamalleja. Palveluja tuotetaan vähäisemmillä tai samoilla resursseilla kuin ennen. Samalla palvelutarve lisääntyy mm. väestön ikääntymisen tai moniongelmaisten asiakkaiden vuoksi. Siksi sote-palveluiden vaikuttavuus, järkevä toteutus, tuloksellisuus ja laatu vaativat huomiota.

Koulutusohjelmissamme katsotaan sosiaali- ja terveyssektorin tulevaisuuteen sekä tarjotaan välineitä terveys- ja hyvinvointipalvelujen edistämiseen. Tarjoamme keinoja syventää oman johtajuuden, strategisen ajattelun, talouden ja muutosjohtamisen osaamista sekä työkaluja organisaation kehittämiseen niin prosessien, asiakasnäkökulman, palveluiden kuin lainsäädännöllisten ohjauskeinojenkin näkökulmista.

Johtajilla ja esimiehillä on oltava ymmärrys siitä, mitä tuleva toimintaympäristö edellyttää omien johtamisvalmiuksien kehittämisen kannalta ja millä keinoilla omaa organisaatiota voidaan johtaa sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiossa.

Muutoksien ennakoiminen ja niihin varautuminen

Yleisessä keskustelussa kuulee usein mietittävän, mitä sote-uudistus merkitsee yksittäiselle ihmiselle. Sote kuitenkin koskettaa jokaista kansalaista jossakin elämänvaiheessa ja veronmaksajina kaikki osallistuvat kustannuksiin. Asiakkaina ja palvelujen käyttäjinä haluamme oikea-aikaista ja sujuvaa apua silloin, kun sitä tarvitsemme eri elämäntilanteissa. Yhtä lailla sosiaali- ja terveysalan johtajat, esimiehet, asiantuntijat ja muut palvelujen tuottajat tarvitsevat tukea omaan johtajuuteensa sekä päivitettyä tietoa ja uudenlaista tulokulmaa voidakseen tarjota sujuvaa ja oikea-aikaista palvelua.

Sote-uudistuksessa on keskeneräisiä asioita, mutta arkipäivän toimintaa pitää kuitenkin johtaa jo nyt ja varautua samalla muutoksiin. Tiedämme jo paljon tulevista sote-ratkaisuista, säädöksistä ja integraatiosta, mutta niiden tulkintaan, soveltamismahdollisuuksien kehittämiseen, resurssien allokointiin ja käytännön toteutukseen tarvitaan eri alojen asiantuntijoiden näkökulmia. Sote-toimijat tarvitsevat tietoja ja taitoja tulevaisuuden sote-palvelujen vaikuttavaan johtamiseen. "Kuntamuutos kokonaisuusessaan tarvitsee innostavan vision", kertoo toimitujohtaja, professori Pekka Mattila haastattelussaan.

Digitalisaation mahdollisuudet terveydenhuollossa

Muun muassa robotiikka, digitalisaatio ja tekoäly mahdollistavat sellaisia uusia näkymiä, joita emme välttämättä osaa edes nähdä, mutta jotka tarjoavat potentiaalia uusille hyvinvointipalveluille, -tuotteille ja
-osaamiselle. Palvelujen integraatioon ja sujuvampiin asiakasprosesseihin on sote-uudistuksen myötä panostettava uudella tavalla. Joukkoja pitää johtaa kohti uusia tilanteita ja muutos pitää ottaa haltuun valmistautumalla ajoissa.  Oletko omassa organisaatiossasi valmistautunut tulevaan?

Sote-johtajuus muutoksessa

Sote-integraatioon valmistautuminen ja henkilökohtaisten johtamisvalmiuksien kehittäminen edellyttävät liiketaloudellista, tuotantotaloudellista ja terveystaloustieteellistä osaamista. Sote-uudistuksen keskeneräisyys tuo mukaan omat haasteensa. Miten voi johtaa epävarmuutta, kun vielä ei välttämättä tiedetä, mitä sote-uudistus tuo mukanaan? Miten johtaa tässä muutoksessa paitsi itseään myös ammattilaisista koostuvaa tiimiä? Miten oma ammattiminä kehittyy?

Keskeistä on myös potilaan näkökulman huomioiminen. Kuinka kehitetään asiakkaan palveluprosessia ja miten tuotetaan aidosti parempaa palvelua? Yhteiskunnan näkökulmasta arvioidaan käytettävissä olevien resurssien tehokkuutta ja mitä panoksilla saadaan.

Johtajuuden kehittäminen parantaa uudistumiskykyä sote-muutoksessa, ja uudet ajattelumallit edistävät joustavuutta ja entistä parempaa asiakaslähtöisyyttä.

Vaikuttavuuden johtaminen

Sote-alueilla tulee keskittyä järjestämään ja tuottamaan oikea-aikaisia, oikeatasoisia, integroituja, tehokkaita ja näyttöön perustuvia palveluja. Sote-johtamisen painopiste siirtyykin yhä enemmän vaikutusten ja vaikuttavuuden johtamiseen suoritteiden ja tuottavuuden sijaan. 

Yksi sote-sektorin keskeisimmistä kehittämiskohteista on monia eri palveluita käyttävien asiakkaiden palvelukokemuksen parantaminen palveluita asiakaslähtöisesti integroimalla. Tämä edellyttää sote-johtajilta ja -asiantuntijoilta kykyä kehittää palvelujen vaikuttavuutta ja asiakaslähtöisyyttä.

Digitalisaatio muuttaa radikaalisti monia nykyisiä tapoja tuottaa palveluita muun muassa asioinnissa, hoidontarpeen arviossa, omahoidossa. Siksi sote-toimijoilta vaaditaan ymmärrystä digitalisaation mahdollisuuksista palvelujen kehittämisessä.

Useissa maissa sote-palvelujen kehittämisen keskiöön on noussut arvoperustaisuus (value-based). Lean keskittyy palveluiden arvontuotantoon ja asiakaslähtöiseen kehittämiseen. Sote-johtajien ja
-asiantuntijoiden on tärkeä tunnistaa keskeiset lean-työkalut prosessien ja palveluiden tehostamiseksi.

Erityisryhmien palvelujen järjestäminen

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos on useissa yhteyksissä tuonut julki huolensa kotihoidon tilanteesta, paitsi asiakkaiden saamien palvelujen, myös henkilökunnan jaksamisen kannalta. Ikäihmisten kotihoitopalvelut muuttuvat nopeasti paitsi sote-uudistuksen, myös lisääntyvän ja monimuotoistuvan asiakaskunnan, rakenneuudistuksen ja digitalisaation tarjoamien mahdollisuuksien vuoksi.

Palvelujen johtamisessa on huomioitava ennakoitavuus ja tarvepohjaisuus. Silloin on kiinnitettävä huomiota muun muassa kotihoidon prosesseihin ja toiminnanohjaukseen, sujuviin hoitoketjuihin, palveluiden oikea-aikaisuuteen sekä kuntoutukseen ja sairauksien ennaltaehkäisyyn. Tavoitteena on kotihoidon sujuvuus ja joustava palvelutuotanto, jolloin asiakas saa oikea-aikaisen avun ja henkilöstö voi toteuttaa palvelua laadukkaasti, kiireettömämmin ja omaa työhyvinvointia vaalien.

Vahvaa kokemusta alan kehittämisessä

Yrityksemme tarjoaa sote-johtajuuden kehittämiseen eturivin asiantuntemusta, sillä koulutusohjelmamme on suunniteltu yhdessä liike- ja tuotantotalouden sekä terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa. Koulutuksen aikana saatuja oppeja sovelletaan omaan työympäristöön, jolloin saadaan konkreettista tukea käytännön kehittämistyöhön.

Olemme toteuttaneet terveydenhuollon johtamisen ohjelmia sekä yksityiselle että julkiselle sektorille jo vuodesta 1990 lähtien. Sisällön suunnittelussa on mukana Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin lääketieteellinen asiantuntijaryhmä ja Helsingin yliopisto. Yhteistyöllä halutaan varmistaa sisällön sopivuus terveydenhuollon kontekstiin ja alan osaamisen kehittämisen tarpeisiin.

Osallistujien tarpeisiin on pystytty vastaamaan, sillä ohjelman suositteluprosentti on lähennellyt 100:aa prosenttia useana perättäisenä vuotena.

Ota yhteyttä

Autan löytämään sinulle ja yrityksellesi sopivimman ratkaisun.

Heli Haaponiemi

Senior Program Manager

+358 10 837 3749

heli.haaponiemi@aaltoee.fi

Maria Karsten

Associate Director, Open Enrollment Programs and Networks

+358 10 837 3730

maria.karsten@aaltoee.fi