Edellinen sivu

Diploma in Global Sourcing

Kohti strategista ulkoisten resurssien johtamista

Hankintaa on perinteisesti pidetty operatiivisena toimintona, jossa ostetaan tuotteita ja palveluja mahdollisimman halvalla ja pyritään vähentämään kustannuksia. Hankinta voi kuitenkin olla paljon enemmän. Koska hankinnalla on ainutlaatuinen asema organisaation sisäisen ja ulkoisen toimintaympäristön rajapinnassa, se voi luoda arvoa tavalla, johon mikään muu toiminto ei pysty. Hankintatiimit voivat näkemyksensä ja suhteidensa avulla edistää organisaation strategisten tavoitteiden saavuttamista ja vahvistaa sen kilpailuetuja. Hankintoja ei tulevaisuudessa arvioida vain toteutuneiden kustannussäästöjen vaan myös luodun arvon perusteella.

Onko sinulla valmiudet vastata näihin haasteisiin ja ennakoida tulevia muutoksia?

Diploma in Global Sourcing -koulutuksessa opit integroimaan hankinnan muuhun toimitusketjuun siten, että tuloksena on paras mahdollinen asiakastyytyväisyys. Löydät myös työkaluja, joilla muutat koko hankintaprosessin – hankintastrategioista hankintakäytäntöihin – vastaamaan asiakkaiden kasvaneita odotuksia.

Diploma in Global Sourcing - DGS on kehitetty yhteistyössä Helsingin teknillisen korkeakoulun tuotantotalouden laitoksen kanssa, joka on nykyään osa Aalto-yliopistoa. Ohjelman kehittäminen jatkuu tiiviissä yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa.

Diploma in Global Sourcing luotiin alun perin globaalisti toimivan suomalaisen suuryrityksen hankinta- ja ostotoiminnan kehittämisohjelmaksi. Sittemmin yli 200 hankinta-ammattilaista on osallistunut avoimeen DGS-ohjelmaan kehittääkseen sekä itseään että yritystään. Hankinta- ja ostotoiminta on kehittynyt huomattavasti sen jälkeen, kun avoin ohjelma käynnistettiin vuonna 2008, ja koulutusta on kehitetty sen mukaisesti. Koulutus toteutetaan kerran vuodessa.

Huomioithan, että koulutuksen kieli on englanti.

Englanninkieliset sivut

Aloitus

Kysy lisätietoja

Haku/ilmoittautuminen

Paikka

Toistuvuus

Hinta:

www.aaltopro.fi/fi-dgs

Ota yhteyttä

Koulutuksen sisältö on suunniteltu yritysten ja osallistujien kehitystarpeiden mukaisesti.

Käytettävien oppimismenetelmien ansiosta osallistujat saavat laajan näkemyksen hankinnasta käytännön tasolla.

Kouluttajina on sekä Aalto-yliopiston että muita kansainvälisen tason asiantuntijoita, joilla on hankintatoiminnasta sekä akateemista että liike-elämän kokemusta.

Hyödyt

Koulutuksen jälkeen osallistujat ymmärtävät, miten pitkän aikavälin liiketoimintahyötyjä toteutetaan koko verkostossa ja toimitusketjussa ja digitaalisessa toimintaympäristössä. Ohjelma tarjoaa uusia näkemyksiä, sovellettavia konsepteja ja käytännön työkaluja, jotka tehostavat ja helpottavat päivittäistä työtäsi.

Kehität hankintastrategioita, jotka luovat arvoa kaikille toimitusketjun toimijoille
Integroit hankinnat muihin toimitusketjun toimintoihin ja saavutat näin parhaan mahdollisen asiakastyytyväisyyden
Opit karsimaan kustannuksia ja maksimoimaan toimittaja-arvon ja mahdollisuudet

Kenelle? 

Koulutus on suunnattu ostojen, hankinnan ja toimitusten hallinnan ammattilaisille sekä henkilöille, jotka toimivat kehitystehtävissä ja voivat vaikuttaa strategiseen päätöksentekoon. Koulutus sopii myös henkilöille, jotka tekevät yhteistyötä hankinnan kanssa esim. tuotanto-, tutkimus- ja kehitys- tai myyntitoiminnoissa.

Diploma in Global Sourcing on erityisen hyödyllinen hankinta-, osto-, liiketoiminta-, tuotanto- ja myyntipäälliköille ja -johtajille. Koulutukseen on osallistunut esimerkiksi hankintajohtajia sekä kategoria- ja toimitusketjupäälliköitä.

Sisältö ja aikataulu

Diploma in Global Sourcing- eli DGS -ohjelma tarjoaa uusia näkemyksiä, suuntaviivoja, työkaluja ja menetelmiä. Se syventää osaamista ja avaa uusia näkökulmia ja jopa täysin uudenlaisia ajattelutapoja.

Ohjelmassa ei luennoida laajoista aihealueista, jotka on koottu trendikkäiden otsikoiden alle. Sen sijaan kouluttajat ohjaavat osallistujia ymmärtämään hankintatoiminnan keskeisiä puitteita ja soveltamaan niitä tehokkaasti omassa organisaatiossaan. Järjestelmällinen ja tehokas oppimisprosessi tukee ammatti-identiteetin pitkäjänteistä kehittämistä.

Rakenne

Neljä lähiopiskelujaksoa

Neljä lähiopiskelujaksoa (yhteensä yhdeksän päivää) sisältävät luentoja, keskusteluja, tapaustutkimuksia ja työpajoja.

Verkkokurssit

Jokainen osallistuja suorittaa yhden verkkokurssin, jonka hän valitsee neljän kurssin valikoimasta omien kiinnostustensa mukaisesti.

Kirjallisuus ja käytännön tehtävät

Kirjallisuus ja käytännön tehtävät auttavat prosessoimaan uutta tietoa, tehostavat oppimista ja vievät opittua käytäntöön siten, että ohjelman sisältö on merkityksellistä osallistujan oman työn kannalta.

Koulutusjaksot

Ohjelmaan sisältyy vuorovaikutteista lähiopiskelua, verkko-opintoja, kirjallisuutta ja käytännön oppimistehtäviä. Lähiopiskelujaksot sisältävät luentoja, keskusteluja, tapaustutkimuksia ja työpajoja. Ohjelma käynnistyy Skype kick-off -osuudella, joka järjestetään ennen lähiopiskelujaksoja.

Koulutusohjelma on 13 opintopisteen arvoinen. Sen hyväksytty suorittaminen edellyttää 80 prosentin läsnäoloa lähiopiskelujaksoilla sekä pakollisten tehtävien suorittamista hyväksytysti.

Ohjelman osallistujana saat tietoa, jonka perusteella pohdit omia kokemuksiasi, käsityksiäsi ja käytäntöjäsi. Keskustelet, kritisoit, kokeilet ja sovellat uusia ideoita ja toimintamalleja yhdessä muiden osallistujien ja kouluttajien kanssa. Ideoista keskusteleminen ja niiden jakaminen on keskeistä aihealueen syvälliseksi ymmärtämiseksi. Tekemällä yhteistyötä muiden kanssa opit myös tunnistamaan omia ja yrityksesi vahvuuksia ja heikkouksia.

Verkkokurssit

Jokainen osallistuja suorittaa yhden seuraavista verkkokursseista:

  • Fundamentals of Change Management
  • Fundamentals of Accounting
  • Fundamentals of Strategic Management
  • Management Communication

Valitun verkkokurssin suorittaminen on pakollinen osa DGS-ohjelmaa. Verkkokurssin tavoitteena on oppia aihealueesta keskeiset asiat, jotka asiantuntijoiden ja johtajien on tiedettävä.

Kirjallisuus

Ohjelman aikana käydään läpi yksi aihetta käsittelevä kirja erityisen Excel-muotoisen harjoituspohjan avulla. Tavoitteena on, että osallistuja paitsi oppii ja sisäistää uutta tietoa myös oppii analysoimaan ja arvioimaan uudelleen nykyistä tietämystään, toimintatapaansa, kokemuksiaan ja ideoitaan ja hyödyntämään uutta tietoa omassa yrityksessään.

Kenttäkokeet

Käytännön kenttäkokeissa osallistujat soveltavat teoriaa ja työkaluja käytännössä ja raportoivat saamistaan tuloksista.

Kaiku-tiimit

Jokainen osallistuja hankkii ohjelman ulkopuolelta 3–4 kollegastaan koostuvan Kaiku-tiimin, jonka kanssa hän kokoontuu keskustelemaan ohjelmassa käsitellyistä aiheista. Tavoitteena on lisätä ohjelman vaikuttavuutta nivomalla se suoraan osallistujan omaan työhön ja aktivoimalla uutta osaamista koko organisaatiossa. Kaiku-tiimin idea on se, että osallistuja tekee ohjelmassa käsitellyt aiheet merkityksellisiksi omassa työyhteisössään. Tämä tukee oppimista ja ideoiden ja näkemysten hyödyntämistä laajemmin organisaatiossa. Kaiku-tiimin kanssa käydyistä keskusteluista laaditaan raportit tätä tarkoitusta varten laaditun asiakirjapohjan avulla.

Kouluttajat

Kaikki suomalaiset ja ulkomaiset kouluttajat on valittu huolella akateemisen ja liike-elämän kokemuksensa perusteella.

Thomas Johnsen

Thomas Johnsen on tutkinut ostajien ja toimittajien välisiä suhteita ja toimitusverkostoja noin 15–20 vuotta. Hän toimii tällä hetkellä professorina Politecnico di Milanossa Italiassa, missä hänen erikoisalansa ovat hankinta, innovaatiot ja kestävyys.

Johnsenin tavoitteena on kehittää ostojen ja toimitusten hallintaa kustannuslähtöisestä hallinnollisesta toiminnosta strategiseksi tekijäksi, joka parantaa liiketoiminnan tuloksia.

Mikko Sandelin

Mikko Sandelin toimii Fenux Oy:n kannattavuusjohtajana ja on yrityksen perustajaosakas. Hän myös valmentaa ja konsultoi yksityisiä ja julkisia organisaatioita kannattavuudenhallinnan teemoista Into Accounting Oy:ssä sekä viimeistelee väitöskirjaansa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Sandelin auttaa asiakkaitaan hahmottamaan, millaisilla taloussuunnittelun ja suorituksen mittaamisen menetelmäkokonaisuuksilla he voivat lisätä reagointiherkkyyttään ympäristön muutoksiin ja terävöittää johtamiskäytäntöjään. Fenux Oy:n kannattavuusjohtajana hän osallistuu myyntityöhön ja analyyttisen arvomyynnin ohjelmistojen suunnitteluun ja kehittämiseen, sekä valmentaa kokonaiskustannusajattelua ja mallintamista niin myynnin kuin hankinnan ammattilaisille. Hän on luonut Analyyttisen arvomyynnin mallin yhdessä osakaskumppaninsa kanssa

Väitöskirjatutkimuksessaan Sandelin on paneutunut toiminnan ja talouden ohjausjärjestelmien, niin perinteisten budjetointi- ja suunnittelukäytäntöjen, suoritusmittareiden, palkitsemismallien ja raportointisuhteiden kuin pehmeämpienkin ohjausmuotojen muodostamiin kokonaisuuksiin.

Sandelin on kouluttanut ja valmentanut satoja liikkeenjohdon ammattilaisia organisaatioiden eri funktioista hyödyntämään numeroita ja taloustietoa matkalla kohti parempia tuloksia. Koulutusten teemat ovat talouden, laskennan ja raportoinnin perusasioiden ohella käsitelleet vaativampia aiheita kuten asiakaskannattavuus- ja -arvoanalyyseja, kokonaiskustannusmalleja, laatu- ja kapasiteettihallintaa, sekä toiminnan ja talouden kokonaisvaltaista ohjaamista aina ennusteista vastuualuelaskentaan ja operatiivisen toiminnan mittarointiin - niin perinteisemmässä kuin lean-ympäristössäkin. Konsultin roolissa Mikko on auttanut niin organisaatioiden sisäisten kuin ulkoisten analyysien avulla eri toimialojen organisaatioita kirkastamaan paitsi ansaintalogiikkaansa myös toimintamallin kriittisiä menestystekijöitä ja riskejä.

Timo Seppälä

TkT Timo Seppälä toimii digitaalisten operaatioiden työelämäprofessorina Aalto-yliopistossa sekä tutkijana ETLA:ssa. Seppälän tutkimuskohteita ovat tämän hetken globaalit ilmiöt kuten digitalisaatio, alustatalous sekä globaalit arvoketjut, strateginen johtaminen ja yritysten kansainvälistyminen.

Mervi Vuori

KTM Mervi Vuori on tohtorikoulutettavana Aalto-yliopiston tuotantotalouden laitoksella. Hän työskentelee päätoimisena projektitutkijana Aalto-yliopiston BIT-tutkimuskeskuksessa.

Vuori on aiemmin toiminut globaalien hankintojen kehittämispäällikkönä paperi- ja metsäteollisuusyrityksessä, missä hän vastasi hankintaprosessista, sähköisen hankintajärjestelmän kehittämisestä ja koulutuksesta.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Jätä meille viesti, jos haluat ensimmäisten joukossa tiedon seuraavasta ohjelmatoteutuksesta.

Aalto Leaders' Insight