Edellinen sivu

Diploma in Operations Management

Lean and Global Operations

Diploma in Operations Management (DOM), tuotannon johtamisen koulutus, tarkastelee tuotantostrategiaa osana yrityksen liiketoimintastrategiaa. Koulutus tarjoaa mittavan työkalupakin tuotannon johtamisen joka tasolle ja auttaa löytämään keinot toiminnallisten muutosten tekemiseen jo ohjelman aikana. Se kehittää tulevaisuuden osaajia, jotka ymmärtävät laaja-alaisesti tuotannon johtamista ja tuotantoyrityksen toimintaa sekä kykenevät ratkomaan haastaviakin tuotannon ongelmia itsenäisesti.

Koulutus tarjoaa tuotantopäälliköille ja muille tuotannon ammattilaisille ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää tuotantotoimintaa ja tuotannon kilpailukykyä sekä verkostoitua muiden tuotannon ammattilaisten kanssa – tartu tilaisuuteen nyt ja ilmoittaudu mukaan.

Lataa esite  Kysy lisätietoja

DOM on kilpailukykyisen tuotannon johtamisen koulutusohjelma

Jatkuvan muutoksen ja kehityksen ollessa pysyvä olotila on hyvin helppo sortua osaoptimointiin ja jatkuviin uusien tavoitteiden asettamiseen ja näiden kautta pitkäjänteisen strategia- ja kehitystyön unohtamiseen.

Tuotannon lainalaisuudet ja peruskysymykset eivät ole muuttuneet muutoksen myllerryksissä. Kyse on edelleen kysynnän ja tarjonnan tasapainosta, kilpailuedusta, arvon luomisesta ja taloudellisen edun synnyttämisestä.

Siinä missä kysymykset pysyvät, keinot strategioiden toteuttamiseksi kuitenkin muuttuvat. Perusteorian, mallien ja käsitteiden aktivoiminen, prosessiin kohdistuvien innovaatioiden ruokkiminen ja aktiivinen vuoropuhelu kollegojen – myös yli toimialarajojen – kesken auttaa strategian toteuttamisessa.

Diploma in Operations Management -ohjelmassa etsit ratkaisuja ja vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin yhdessä muiden tuotannon ammattilaisten sekä asiantuntijoidemme kanssa:

 • Kuinka parantaa tuottavuutta tehokkaalla materiaalihallinnalla?
 • Kuinka lisätä asiakastyytyväisyyttä ja tuottavuutta tilaus-toimitusketjuja kehittämällä?
 • Mitä kriittisiä menestystekijöitä tuotanto-organisaation kehittämisessä on?
 • Miten huippuyritykset kehittävät tuotanto-operaatioitaan ja tuotantoverkostojaan?

DOM 2017 -osallistujista 100 % suosittelisi ohjelmaa muille.

Ohjelman oppien yhdistäminen omaan työhön sekä projektityön hyödyntäminen omassa organisaatiossa saivat erityiskiitosta vuonna 2017.

Vuoden 2017 osallistujat antoivat ohjelmalle yleisarvosanan 5,33/6.

Hyödyt

Koulutus kehittää kykyäsi ymmärtää ja ratkaista tulevaisuuden haasteita sekä löytää ajantasaisia keinoja strategian toteuttamiseksi. Kehitysprojektin avulla pääset tarkastelemaan valittua tuotannon osa-aluetta kattavasti ja löydät ratkaisuja tunnistettujen ongelmien taklaamiseksi. Osallistujat eri toimialoilta varmistavat hedelmällisen keskustelun, joka ravistelee tuttuja tapoja ajatella ja innostaa luomaan uutta.

Muodostat kokonaisvaltaisen käsityksen tuotannonohjauksesta, toimitusverkostoista ja tuotannon johtamisesta
Hyödyt teoreettisten näkökulmien ymmärtämisestä ja oivallat uusia ideoita ja käytännön sovelluksia
Vietät aikaa ympäristössä, jossa opit myös toisilta osallistujilta - muilta tuotannon ammatilaisilta eri yrityksistä

Kenelle? 

Diploma in Operations Management on koulutus kokeneille tuotantopäälliköille, tuotannon ylemmissä johto- tai asiantuntijatehtävissä työskenteleville tai näihin haastaviin tehtäviin siirtymässä oleville henkilöille. Lisäksi koulutus auttaa suunnittelu- ja muissa strategisissa tehtävissä toimivia ymmärtämään tuotannon ja toimitusverkoston dynamiikkaa ja kokonaisuutta.

Aiempiin tuotannon johtamisen koulutusohjelmiin on osallistunut henkilöitä hyvin erilaisilta teollisuuden- ja palvelualoilta. Koska haasteet ja kehityskohteet ovat erilaisista taustoista huolimatta usein hyvin samanlaisia, yhteinen koulutus tarjoaa mahdollisuuden organisaatiorajat ylittävien yhteistyöverkostojen syntymiseen ja hyvien käytäntöjen oivaltamiseen yli toimialarajojen.

Mikäli haluat kerrata ja päivittää tietojasi tuotannonohjauksen perusteista ennen ohjelmaan osallistumista, voit käydä Tuotannonohjauksen perusteet kahdessa päivässä - TURBO -koulutuksen.

Tutustu koulutukseen TURBO

Sisältö ja aikataulu

Ohjelman ytimen muodostavat viisi lähiopetusjaksoa ja päätösseminaari. Jaksojen välissä tehtävät omaan yritykseen kohdistuvat harjoitustehtävät syventävät lähijaksoilla opittua ja jaettua. Uuden tiedon, jaetun kokemuksen ja kattavan kurssikirjallisuuden tukemina osallistujat käynnistävät koulutusohjelman aikana kehitysprojektin organisaationsa jonkin toiminnon tai prosessin parantamiseksi.

Lähiopetuksessa ja kurssikirjallisuudessa tarkastellaan tuotannon johtamista monipuolisesti eri näkökulmista. Teemat käsittelevät mm. tuottavuutta, tehokkuutta, tuotantostrategiaa, tuotannonohjausta, leania, jatkuvaa kehittämistä, muutoksen johtamista, toimitusverkostojen orkestrointia sekä toimintaa globaalissa ympäristössä. Koulutuksen opetuskieli on yhtä koulutuspäivää lukuunottamatta suomi, kirjallisuus ja osa materiaalista on englanniksi.

Rakenne

Lähiopetusjaksot

Lähiopetuksessa ja kurssikirjallisuudessa tarkastellaan tuotannon johtamista monipuolisesti eri näkökulmista.

Harjoitustehtävät

Jaksojen välissä tehtävät omaan yritykseen kohdistuvat harjoitustehtävät syventävät lähijaksoilla opittua ja jaettua.

Kehitysprojekti

Kehitysprojekti nivoo yhteen koulutusohjelman aikana syntyneet oivallukset, opit ja jaetun kokemuksen hedelmät.

Koulutusjaksot

Tehtävät ja suorittaminen

Koulutusohjelmassa on neljä välitehtävää, kolme kirjan lukutehtävää sekä kehitysprojektityö, joiden avulla ohjataan ja arvioidaan oppimista.

Välitehtävät (4 kpl) tehdään lähiopetusjaksojen välillä ja ne ovat lähiopetusjaksolla käsiteltyjen asioiden viemistä käytännön tasolle. Tehtävät voivat olla esimerkiksi mallin arviointia tai menetelmän soveltamista johonkin täsmällisesti rajattuun kohteeseen. Esimerkki välitehtävästä on visuaalisen A3-menetelmän kokeilu parissa–kolmessa kokouksessa.

Kirjatehtävät (3 kpl) ohjaavat ja helpottavat kirjallisuuteen tutustumista. Ne ovat luonteeltaan referoivia ja reflektoivia, mikä tuo oppimiseen tutkivaa otetta. Tavoitteena on, että lukiessa analysoidaan ja jäsennetään paitsi kirjan tietoja myös omia tietoja, omaa toimintaa, kokemuksia, käsityksiä ja uskomuksia. Kirjat käsitellään oman työn ja osaamisen kannalta mielekkäin osin hyödyntäen systemaattista uusien ideoiden kirjausmenetelmää.

Kirjojen raportointipohjat jäsentävät lukemista ja varmistavat samalla, että osallistuja on hahmottanut sen laajemman kokonaisuuden, johon lähijaksolla käsiteltävät, kohdennetut asiat liittyvät.

Kehitysprojekti 

Kehitysprojektin raportointi on esseemäinen ja mukailee akateemista, perustelevaa kirjoitustapaa.

Suorituksen arviointi 

DOM-suoritus arvioidaan ja hyväksytään kokonaisportfoliosta, joka kertyy eri oppimistuotosten kuvauksista koulutusohjelman verkkoympäristöön.

Diploma in Operations Management -koulutusohjelman suorittamisen ja todistuksen saamisen edellytyksenä on

 • osallistuminen 80 %:iin lähijaksoista
 • määriteltyjen tehtävien tekeminen hyväksytysti.

DOM-koulutusohjelmassa ei ole lopputenttiä. Opintosuoritus muodostuu seuraavista aineksista:

 • Lähiopetus ja epämuodollinen oppiminen 13 op
 • Tehtävät, raportoinnista laskettu osuus 2 op
 • Kirjat, raportoinnista laskettu osuus 3 op
 • Lopputyön raportointi 2 op
 • Yhteensä 20 op

Suoritus arvioidaan vain kokonaisuutena. Ohjelmasta ei voi antaa todistusta osina.

Kiinnostaako, miten päivittäisjohtaminen työpaikoilla käytännössä toteutetaan ja ongelmat taklataan? Lue lisää ja tilaa tulostettava muistilista sähköpostiisi:

5 keinoa - Näin syntyy tehokas päivittäisjohtaminen » 

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Kustannukset

Diploma in Operations Management -ohjelman hinta on 8 700 € (+ alv).

Ohjelman hinta ei sisällä majoitus- ja matkakuluja.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu ohjelmaan 15.1.2019 mennessä.

Aloitusajankohta