Edellinen sivu

Diploma in Responsible Business and Environmental Management

Kilpailuetua vastuullisuudesta

Vastuullisuus on menestystekijä. Diploma in Responsible Business and Environmental Management -koulutusohjelma auttaa tekemään vastuullisesta liiketoiminnasta strategisen välineen kilpailukyvyn lisäämiseksi.

Koulutus antaa laaja-alaisen ymmärryksen liiketoiminnasta ja siihen liittyvistä vastuullisuusnäkökohdista. Siinä käsitellään yritysten taloudellista, sosiaalista ja ympäristövastuuta, sidosryhmäsuhteita ja -johtamista, riskienhallintaa ja vakuuttamista, yritysten juridista toimintaympäristöä, erilaisia yritysmuotoja ja liiketoimintamalleja sekä vastuullisuuden mittaamista ja raportointia. Diploma in Responsible Business and Environmental Management perehdyttää vastuullisen liiketoiminnan olennaisiin käsitteisiin, malleihin ja toimintatapoihin.

Koulutuksen käytyään osallistuja pystyy analysoimaan yritysten vastuullisuutta ja kehittämään vastuullisia liiketoimintamalleja ja johtamiskäytäntöjä. Se antaa myös valmiudet vastuullisuuden mittaamiseen ja raportointiin.

Koulutuksen laajuus on 14 opintopistettä.

Lataa esite  Kysy lisätietoja

Kilpailuetu ja vastuullisuus

Vastuullisuus edistää yritysten innovatiivisuutta, tehostaa riskienhallintaa, mahdollistaa kestävän kehityksen mukaisen kasvun ja auttaa turvaamaan liiketoiminnan edellytykset myös pitkällä aikavälillä.

Vastuullisuus on osa menestyvän yrityksen liiketoimintaosaamista. Vastuullinen yritys toimii mahdollisimman kestävällä tavalla ja sovittaa yhteen yrityksen ja sen sidosryhmien tavoitteet ja odotukset.

Jotta yritys on kannattava, kilpailukykyinen, elinvoimainen ja menestyvä myös pitkällä tähtäimellä, sen on tärkeää toimia ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Tällainen yritys parantaa jatkuvasti resurssitehokkuuttaan ja minimoi toimintansa kielteiset ympäristövaikutukset. Yritys toimii vastuullisesti sidosryhmiään kohtaan ja sen voimavarana ovat motivoitunut ja jatkuvasti kehittyvä henkilöstö.

Vastuullisuutta tarkastellaan yhä kattavammin ja kokonaisvaltaisemmin. Ympäristövaikutuksia tarkastellaan koko elinkaaren laajuudelta, tuotekehityksestä kierrätykseen. Toimitusketjun vastuullisuutta tarkastellaan myös alihankkijoiden osalta.

Vastuullisuus tuo kilpailuetua, kun yritys tarjoaa jotain mitä kilpailijat eivät ja tekee enemmän kuin laki vaatii. Uusia liiketoimintamahdollisuuksia löydetään parhaiten silloin, kun vastuullisuus on liiketoiminnan lähtökohta: yhä useampi yritys kasvattaa liiketoimintaansa luomalla yhteistä arvoa eli innovoimalla liiketoiminnallisesti tuottavia ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin.

Myös yhteiskunnan kannalta vastuullinen yritystoiminta on tänä päivänä välttämätöntä. Yritykset ovat keskeisessä roolissa maailman taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristöongelmien ratkaisussa. Parhaimmassa tapauksessa yritysten vastuullinen toiminta näkyy ihmisten arjessa ja ympäristön tilassa välittömästi.

Hyödyt

Koulutuksessa syvennät osaamistasi vastuullisesta liiketoiminnasta ja löydät uusia näkökulmia. Opit kehittämään vastuullisia, kilpailukykyisiä liiketoimintamalleja ja johtamiskäytäntöjä ja saat tukea niiden läpiviemiseksi. Otat myös haltuun olennaisimmat käsitteet, mallit ja toimintatavat.

Ymmärrät vastuullisen liiketoiminnan kokonaisuuden
Opit määrittelemään yrityksesi vastuulliset mittarit ja arvioimaan niiden tuloksia päätöksentekoa varten
Täsmennät osaamistasi vastuullisuusviestinnässä, -markkinoinnissa ja sidosryhmäyhteistyössä
Syvennät osaamistasi vastuullisuuden mittareista ja raportoinnista sekä niiden hyödyntämisestä
Laajennat verkostoasi muiden ammattilaisten kanssa
Harjoitustehtävien avulla pystyt pohtimaan asioita analyyttisesti yrityksen näkökulmasta ja hyödyntämään niitä yrityksen kehitystyöhön

Hyödyt organisaatiolle

  • Vastuullisesta liiketoiminnasta strateginen väline kilpailukyvyn lisäämiseksi
  • Uudet käytännöt tuottavuuden parantamiseksi
  • Maine vastuullisena työnantajana, yhteistyökumppanina ja sijoituskohteena paranee
  • Projektityön ja harjoitustöiden avulla opit saadaan käytäntöön jo koulutuksen aikana

Kenelle? 

Koulutus sopii organisaatioiden kehittämis-, asiantuntija- ja johtotehtävissä toimiville, joilla on vastuullaan ympäristö- ja laatuasioita.

Ota yhteyttä

Diploma in Responsible Business and Environmental Management sopii myös henkilöstö- ja viestintäyksiköissä työskenteleville, jotka kehittävät liiketoiminnan vastuullisuutta ja edistävät sidosryhmäyhteistyötä.

Sisältö ja aikataulu

Koulutus koostuu viidestä lähiopetusjaksosta sekä Online-kurssista, joka suositellaan suoritettavan hyvissä ajoin ennen koulutuksen virallista aloitusta. Koulutukseen sisältyy lisäksi jaksokohtaiset harjoitustehtävät ja koko koulutuksen ajan työstettävä projektityö.

Projektityön tarkoituksen on kehittää oman organisaation toimintaa ja syventää osallistujan osaamista valitusta aiheesta. Projektityössään osallistuja hyödyntää ja soveltaa koulutuksessa opittuja tietoja ja taitoja, alan kirjallisuutta sekä omaa kokemusta. Työtä ohjaa aiheen asiantuntija.

Rakenne

Viisi lähiopetusjaksoa

Yhteensä 10 lähipäivää

Online-kurssi

The Business & Sus-tainability Programme Online, University of Cambridge

Projektityö

Projektityö ydistää koulutuksessa opitun käytännön työhön ja kehittää organisaation toimintaa

Koulutusjaksot 2018

Diploma in Responsible Business and Environmental Management -ohjelman jaksot ovat ostettavissa myös erikseen, katso kaikki koulutukset aiheesta Vastuullisuus.

Kouluttajat

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Jätä meille viesti, jos haluat ensimmäisten joukossa tiedon seuraavasta ohjelmatoteutuksesta.