Edellinen sivu

Kilpailuetua vastuullisuudesta

Vastuullisuus on menestystekijä

Kilpailuetua vastuullisuudesta -ohjelma kehittää osallistujan laaja-alaista ymmärrystä liiketoiminnasta ja siihen liittyvistä vastuullisuusnäkökohdista. Ohjelman eri jaksot perehdyttävät osallistujat vastuullisen liiketoiminnan olennaisiin käsitteisiin, malleihin ja toimintatapoihin. Jaksojen aikana käsitellään yritysten taloudellista, sosiaalista ja ympäristövastuuta, sidosryhmäsuhteita ja -johtamista, riskienhallintaa ja vakuuttamista, yritysten juridista toimintaympäristöä, erilaisia yritysmuotoja ja liiketoimintamalleja sekä vastuullisuuden mittaamista ja raportointia.

Koulutuksen käytyään osallistuja pystyy analysoimaan yritysten vastuullisuutta ja kehittämään vastuullisia liiketoimintamalleja sekä johtamiskäytäntöjä. Se antaa myös valmiudet vastuullisuuden mittaamiseen ja raportointiin.

Lataa esite  Kysy lisätietoja

Kilpailuetu ja vastuullisuus

Vastuullisuus edistää yritysten innovatiivisuutta, tehostaa riskienhallintaa, mahdollistaa kestävän kehityksen mukaisen kasvun ja auttaa turvaamaan liiketoiminnan edellytykset myös pitkällä aikavälillä.

Vastuullisuus on osa menestyvän yrityksen liiketoimintaosaamista. Vastuullinen yritys toimii mahdollisimman kestävällä tavalla ja sovittaa yhteen yrityksen ja sen sidosryhmien tavoitteet ja odotukset.

Jotta yritys on kannattava, kilpailukykyinen, elinvoimainen ja menestyvä myös pitkällä tähtäimellä, sen on tärkeää toimia ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Tällainen yritys parantaa jatkuvasti resurssitehokkuuttaan ja minimoi toimintansa kielteiset ympäristövaikutukset. Yritys toimii vastuullisesti sidosryhmiään kohtaan ja sen voimavarana ovat motivoitunut ja jatkuvasti kehittyvä henkilöstö.

Vastuullisuutta tarkastellaan yhä kattavammin ja kokonaisvaltaisemmin. Ympäristövaikutuksia tarkastellaan koko elinkaaren laajuudelta, tuotekehityksestä kierrätykseen. Toimitusketjun vastuullisuutta tarkastellaan myös alihankkijoiden osalta.

Vastuullisuus tuo kilpailuetua, kun yritys tarjoaa jotain mitä kilpailijat eivät ja tekee enemmän kuin laki vaatii. Uusia liiketoimintamahdollisuuksia löydetään parhaiten silloin, kun vastuullisuus on liiketoiminnan lähtökohta: yhä useampi yritys kasvattaa liiketoimintaansa luomalla yhteistä arvoa eli innovoimalla liiketoiminnallisesti tuottavia ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin.

Myös yhteiskunnan kannalta vastuullinen yritystoiminta on tänä päivänä välttämätöntä. Yritykset ovat keskeisessä roolissa maailman taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristöongelmien ratkaisussa. Parhaimmassa tapauksessa yritysten vastuullinen toiminta näkyy ihmisten arjessa ja ympäristön tilassa välittömästi.

”Tämän ohjelman anti näkyy ja tuntuu työssäni vielä pitkälle tulevaisuuteen.”Jouni Kempas, Viestintäpäällikkö, Keva, vuoden 2017 ohjelman osallistuja

 

Aiempien ohjelmien osallistujat suosittelevat ohjelmaa ihmisille, jotka suhtautuvat avoimin mielin vastuullisuuden mahdollisuuksiin organisaation ja oman ammattitai-don uudistumisen lähtökohtana.

Laaja koulutuskokonaisuus antaa vastinetta niin ajalle kuin vaivalle ja perehdyttää vastuullisuuden eri osa-alueisiin ja valmentaa osallistujia kohtaamaan vastuullisuushaasteisiin.

Hyödyt

Koulutuksessa syvennät osaamistasi vastuullisesta liiketoiminnasta ja löydät uusia näkökulmia. Opit kehittämään vastuullisia, kilpailukykyisiä liiketoimintamalleja ja johtamiskäytäntöjä ja saat tukea niiden läpiviemiseksi. Otat haltuun vastuullisuuden olennaiset käsitteet, mallit ja toiminta-tavat. Eri opintokokonaisuuksien harjoitustehtävien avulla pystyt pohtimaan asioita analyyttisesti yrityksen näkökulmasta ja hyödyntämään niitä yrityksen kehitystyöhön. Ohjelman aikana työstät ohjattua projektityötä, jonka tavoitteena on kehittää oman organisaation toimintaa ja syventää osaamistasi valitusta aiheesta.

Opit ymmärtämään vastuullisen liiketoiminnan kokonaisuuden
Täsmennät osaamistasi vastuullisuusviestinnässä, -markkinoinnissa ja sidosryhmäyhteistyössä
Syvennät osaamistasi vastuullisuuden mittareista ja raportoinnista sekä niiden hyödyntämi-sestä päätöksenteossa
Laajennat verkostoasi työskentelemällä muiden ammattilaisten kanssa

Kenelle? 

Koulutus sopii organisaatioiden kehittämis-, asiantuntija- ja johtotehtävissä toimiville, joilla on vastuullaan ympäristö- ja laatuasioita.

Ota yhteyttä

Kilpailuetua vastuudellisuudesta sopii myös henkilöstö- ja viestintäyksiköissä työskenteleville, jotka kehittävät liiketoiminnan vastuullisuutta ja edistävät sidosryhmäyhteistyötä.

Sisältö ja aikataulu

Koulutus koostuu viidestä lähiopetusjaksosta sekä Online-kurssista, joka suositellaan suoritettavan hyvissä ajoin ennen koulutuksen virallista aloitusta. Koulutukseen sisältyy lisäksi jaksokohtaiset harjoitustehtävät ja koko koulutuksen ajan työstettävä projektityö.

Projektityön tarkoituksen on kehittää oman organisaation toimintaa ja syventää osallistujan osaamista valitusta aiheesta. Projektityössään osallistuja hyödyntää ja soveltaa koulutuksessa opittuja tietoja ja taitoja, alan kirjallisuutta sekä omaa kokemusta. Työtä ohjaa aiheen asiantuntija.

Rakenne

Viisi lähiopetusjaksoa

Yhteensä 10 lähipäivää

Online-kurssi

The Business & Sus-tainability Programme Online, University of Cambridge (englanniksi)

Projektityö

Projektityö ydistää koulutuksessa opitun käytännön työhön ja kehittää organisaation toimintaa

Koulutusjaksot 2019

Diploma in Responsible Business and Environmental Management -ohjelman jaksot ovat ostettavissa myös erikseen, katso kaikki koulutukset aiheesta Vastuullisuus.

Kouluttajat

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Kustannukset

Kilpailuetua vastuullisuudesta - ohjelman hinta on 8 200 € (+alv).

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu ohjelmaan 15.5.2019 mennessä.

Aloitusajankohta