Haku/ilmoittautuminen

Haku/ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

Master Class in Quality - MQ

Kokonaisvaltainen näkemys laatujohtamisesta

Master Class in Quality – MQ on laatu- ja kehittämistoiminnan johtamisen ja jatkuvan parantamisen koulutusohjelma, joka auttaa nostamaan organisaation suorituskykyä ja vahvistamaan laatukulttuuria kaikilla tasoilla. Koulutus valmistaa tulevaisuuden haasteiden kohtaamiseen ja pitkäjänteiseen kilpailukyvyn parantamiseen. 

Laatu on asenne: kulttuuria, käyttäytymistä ja kommunikaatiota, josta jokainen on vastuussa ja joka kattaa koko toiminnan. MQ-koulutus syventää ja uudistaa organisaation laatuajattelua. Se inspiroi tarkastelemaan oman organisaation toimintaa ja laatuammattilaisena kehittymistä uusin silmin elinikäisen oppimisen hengessä. 

Organisaatiorajat ylittävä verkostoituminen haastaa etsimään kehittämismahdollisuuksia ja oivaltamaan hyviä käytäntöjä yli toimialarajojen. Jo lähes 500 laatu- ja kehittämisammattilaista on vahvistanut ja uudistanut osaamistaan MQ-ohjelmassa.

MQ-ohjelma tarjoaa organisaatiolle ja yksilölle mahdollisuuden koetella tuttuja, juurtuneita ajatusmalleja:

 • Onko laadun, strategian ja suorituskyvyn kytkös selvä?
 • Kehitätkö oikeita asioita? Tunnistatko laadun ja laaduttomuuden?
 • Onko kehittämistoiminta systemaattisesti organisoitu eri tasoilla?
 • Hallitsetko kehittämisen ja jatkuvan parantamisen parhaat työkalut?
 • Kuinka ennakoit tulevien trendien vaikutuksia toimintaan?

 

Lataa esite  Kysy lisätietoja

Edellisen ohjelman osallistujista 100 % suosittelee osallistumista.

Osallistujat kokivat, että ohjelma antaa jatkuvaan parantamiseen tarvittavan kokonaisvaltaisen ymmärryksen laadun strategisesta johtamisesta, kehittämisestä ja laatutyökaluista sekä laatutyön rajapinnoista.

Suomen laajin laatujohtamisen koulutusohjelma toteutetaan vuonna 2021 jo 24. kertaa.

Hyödyt

Koulutuksessa opit ymmärtämään laatujohtamisen ja kehittämistoiminnan moniulotteisuuden sekä kytköksen strategiaan ja tuloksellisuuteen. Vahvistat ja päivität tietämystäsi laatujohtamisen osa-alueista teoriasta käytäntöön ja kehität osaamistasi laatuasiantuntijana.

Saat varmuutta laatu- ja kehittämistoiminnan kokonaisuuden sekä oppivan organisaation johtamiseen ja uudistamiseen.
Hallitset toiminnan, tuotteiden, palvelujen ja prosessien laadukkaan kehittämisen.
Opit parhaat työkalut jatkuvan parantamisen tueksi.
Ymmärrät miten saadaan aikaan kestävä muutos ja osaat johtaa muutosta.
Luot uusia toimintamalleja sekä kehität toimintatapoja ja johtamiskulttuuria.
Osaat asettaa mitattavia tavoitteita sekä arvioida toimintaa ja suorituskykyä.

Koulutuksen teemat ja oppimistavoitteet

Kenelle? 

Master Class in Quality - MQ on tarkoitettu organisaation laatufunktion, strategian tai prosessien kehittämisestä vastaaville asiantuntijoille, päälliköille ja johtajille teollisuudessa, palveluyrityksissä, julkisella sektorilla ja järjestöissä.

Koulutus sopii
 • kokeneille osaajille, jotka haluavat vahvistaa ja päivittää tietojaan sekä syventää aikaisempaa perehtyneisyyttään,
 • uraansa aloittaville tulevaisuuden rakentajille, joille ohjelma tarjoaa kattavan pohjan nykyaikaiselle laatutietämykselle, luo etenemismahdollisuuksia ja antaa varmuutta kehittämistoiminnan kokonaisuuden johtamiseen,
 • heille, jotka etsivät valikoituja menetelmiä, malleja ja käytännön työkaluja mutu-johtamisen sijaan,
 • heille, jotka haluavat uteliaasti laajentaa omia ajattelutapojaan ja etsivät ennakkoluulottomasti uusia oivalluksia kehittämistoiminnan ja johtamisen tueksi.

Sisältö ja aikataulu

Koulutus on suunniteltu yhteistyössä Aalto PRO:n asiantuntijaverkoston kanssa siten, että se antaa kokonaisvaltaisen käsityksen mm.  strategisesta kehittämisestä, systemaattisesta kehittämistoiminnan johtamisesta,  laatu- ja muutosjohtamisesta, prosessien johtamisesta, kehittämisen työkaluista ja tulevaisuuden laatujohtamisen välineistä.

Koulutuksen aikana osallistujilla on tilaisuus verkostoitua muiden ohjelmaa suorittavien laatu- ja kehittämisammattilaisten kanssa ja syventää lähiopetuspäivien antia. Koulutuksen jälkeen verkostoituminen jatkuu MQ-klubissa, joka on koulutusohjelman suorittaneiden alumniyhdistys.

Master Class in Quality - MQ sisältää:

 • 12 intensiivistä lähiopetusjaksoa
 • jaksokohtaisia oppimistehtäviä
 • oman organisaation ajankohtaista haastetta käsittelevän kehittämisprojektin
 • mahdollisuuden henkilökohtaiseen tuutorointiin
 • opintomatkan

Opitun soveltamista käytäntöön edistetään monimuotoisilla opetusmenetelmillä, kuten ryhmämessut, pelit, world cafe, case-esimerkit ja benchmarking. Opetuksen tukena ja materiaalien jakamiseen käytetään sähköistä verkkoympäristöä. Kouluttajina toimivat alansa johtavat asiantuntijat Aalto-yliopistosta ja Aalto PRO:n asiantuntijaverkostosta. Koulutuksen opetuskieli on suomi.

Kehittämisprojekti, tehtävät ja kirjallisuus

MQ-ohjelman lähiopetusjaksojen välillä tutustut kirjallisiin lähteisiin ja laadit välitehtäviä tai oppimispäiväkirjoja, jotka syventävät  lähijaksoilla opittua ja jaettua.

Koulutusohjelman aikana laadit oman organisaation ajankohtaista haastetta käsittelevän ohjatun laadunkehittämisprojektin, jossa sovellat laatu- ja kehittämistyökaluja ja näin viet koulutuksen oppeja organisaatiosi hyödyksi. Välitehtävät tukevat kehittämisprojektia.

Kehittämisprojektissa sovelletaan laatu- ja kehittämistyökaluja sekä hyödynnetään koulutuksen aikana syntyneitä oivalluksia ja jaettuja kokemuksia. Se dokumentoidaan raportiksi ja siitä tuotetaan posteri. Raportointi on esseemäinen ja mukailee akateemista, perustelevaa kirjoitustapaa. Siinä esitetään kurssikirjallisuutta, tietolähteitä ja lähijaksoilla opittua hyödyntäen projektin keskeiset löydökset, aineiston ja kokemusten analyysi sekä johtopäätökset.

Lähijaksojen yhteydessä ja verkkoympäristössä annetaan käsiteltäviin teemoihin liittyviä kirjallisuus- ja muita lähteitä. Kattavan tietolähteisiin tutustumisen odotetaan näkyvän kehittämisprojektin raportissa yrityslähtöisen ajattelun lisäksi.

Suorittaminen ja arviointi

MQ-koulutusohjelman suorittamisen ja todistuksen saamisen edellytyksenä on

 • osallistuminen 80 %:iin lähijaksoista, mikä käytännössä tarkoittaa vähintään 19/24 lähiopetuspäivää
 • määriteltyjen tehtävien tekeminen hyväksytysti.

Opintosuorituksen muodostuminen:

 • Lähiopetus 24 pv (8 op)
 • Kehitysprojekti, raportointi (20-30 s.) ja posteri (8 op)
 • Itsenäinen opiskelu (14 op)
 • Koulutusohjelman kokonaislaajuus yhteensä 30 op

Suoritus arvioidaan ja hyväksytään kokonaisportfoliosta, joka kertyy eri oppimistuotosten kuvauksista koulutusohjelman verkkoympäristöön. Suoritus arvioidaan vain kokonaisuutena. Ohjelmasta ei voi antaa todistusta osina.

Rakenne

12 opintokokonaisuutta

Yksi opintokokonaisuus sisältää kaksi lähiopetuspäivää (yhteensä 24 päivää) sekä oppimista syventäviä tehtäviä.

30 opintopistettä

Ohjelmasta saa 30 opintopistettä (30 EC) ja siitä on mahdollista siirtää 9 opintopistettä Aalto Executive MBA- tai Aalto MBA -ohjelmaan.

Ulkomaan opintomatka

Koulutukseen sisältyy opintomatka ulkomaille.

Koulutusjaksot

Aalto Leaders' Insight

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta