Edellinen sivu

Master Class in Quality - MQ

Strategisen johtamisen ja kehittämisen koulutus

Master Class in Quality – MQ on jatkuvan parantamisen, strategisen kehittämisen ja laatujohtamisen täydennyskoulutusohjelma, joka valmistaa tulevaisuuden haasteiden kohtaamiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen. Koulutus perehtyy kehittämistoiminnan johtamiseen teoriassa ja käytännössä sekä tarjoaa katsauksen tulevaisuuden trendeihin. Se perustuu organisaatiorajat ylittävään verkostoitumiseen ja hyvien käytäntöjen oivaltamiseen yli toimialarajojen. Koulutuksen on suorittanut jo yli 400 laatu- ja kehittämisammattilaista.

MQ-ohjelma tarjoaa organisaatiolle ja yksilölle mahdollisuuden koetella tuttuja, juurtuneita ajatusmalleja:

 • Onko laadun kehittämisen ja strategian kytkös selvä?
 • Kehitätkö oikeita asioita? Tunnistatko laadun ja laaduttomuuden?
 • Teetkö kehittämistä oikealla tavalla, oikeaan aikaan?
 • Onko kehittämistoiminta systemaattisesti organisoitu eri tasoilla?
 • Hallitsetko kehittämisen ja jatkuvan parantamisen parhaat työkalut?

Lataa esite  Kysy lisätietoja

Suomen laajin strategisen kehittämisen ja johtamisen täydennyskoulutusohjelma

Master Class in Quality – MQ käsittelee kattavasti laatujohtamisen, strategisen kehittämisen ja jatkuvan parantamisen kenttää. Koulutuksen käytyään osallistuja hahmottaa laadun, johtamisen, toimintamallien ja osaamisen yhteyden: miten strategisista tavoitteista päästään käytännön toteuttamisohjelman avulla parannuksiin päivittäisessä johtamisessa ja millaista kyvykkyyttä tähän tarvitaan.

Osallistuja tuntee ja osaa valita tarkoituksenmukaiset laatutyökalut ja –menetelmät sekä johtaa niiden käyttöä. Hän hallitsee kehittämistoiminnan johtamisen kokonaisuuden ja ymmärtää siihen kuuluvat osa-alueet sekä laadun kehittämiseen liittyvät rajapinnat. Hän tuntee laatujohtamisen parhaat käytännöt, ymmärtää jatkuvan parantamisen periaatteet ja kykenee johtamaan muutosta kohti tavoitteita. Tämä strategisen kehittämisen ja laatujohtamisen koulutus auttaa ymmärtämään, että muutos pelkän muutoksen vuoksi ei johda mihinkään, vaan tarvitaan ajattelutapojen ravistelua laadun ankkuroimiseksi organisaatiokulttuuriin.

Strategista ja suunnitelmallista kehittämistä sekä jatkuvaa parantamista

Laatujohtamisessa on kyse toiminnan, tuotteiden, palvelujen ja prosessien strategisesta, suunnitelmallisesta kehittämisestä ja jatkuvasta parantamisesta. Kehittämisen ytimessä ovat asiakkaan tarpeet ja asiakastyytyväisyys, henkilöstön sitouttaminen jatkuvan parantamisen kulttuuriin, tarkoituksenmukaisten laadunkehittämismenetelmien soveltaminen haluttujen muutosten ja parannusten aikaansaamiseksi sekä valittujen mittareiden käyttäminen muutosten toteutumisen seurannassa.

Systemaattista laadun kehittämistä ja jatkuvaa parantamista kuvaa Demingin laatuympyrä: Plan-Do-Study-Act.

Aloitus

Seuraava ohjelma alkaa keväällä 2019

Haku/ilmoittautuminen

Paikka

Hinta:

www.aaltopro.fi/mq

Ota yhteyttä

Hyödyt

Koulutuksessa muodostat kokonaiskuvan kehittämistoiminnan kentästä ja sen johtamisesta sekä vahvistat ja päivität tietämystäsi laatujohtamisen osa-alueista.

Saat varmuutta laatu- ja kehittämistoiminnan kokonaisuuden johtamiseen.
Hallitset toiminnan, tuotteiden, palvelujen ja prosessien laadukkaan kehittämisen.
Opit parhaat työkalut jatkuvan parantamisen tueksi.
Ymmärrät miten saadaan aikaan kestävä muutos ja osaat johtaa muutosta.
Luot uusia toimintamalleja sekä kehität toimintatapoja ja johtamiskulttuuria.
Osaat asettaa mitattavia tavoitteita sekä arvioida toimintaa ja suorituskykyä.

Kenelle? 

Master Class in Quality - MQ on tarkoitettu strategian ja laadun kehittämisestä vastaaville asiantuntijoille, päälliköille ja johtajille niin teollisuudessa, palveluyrityksissä kuin julkisella sektorilla.

Koulutus sopii

 • kokeneille osaajille, jotka haluavat vahvistaa ja päivittää tietojaan sekä syventää aikaisempaa perehtyneisyyttään,
 • uraansa aloittaville tulevaisuuden rakentajille, joille ohjelma tarjoaa kattavan pohjan nykyaikaiselle laatutietämykselle, luo etenemismahdollisuuksia ja antaa varmuutta kehittämistoiminnan kokonaisuuden johtamiseen,
 • heille, jotka etsivät valikoituja menetelmiä, malleja ja käytännön työkaluja mutu-johtamisen sijaan,
 • heille, jotka haluavat uteliaasti laajentaa omia ajattelutapojaan ja etsivät ennakkoluulottomasti uusia oivalluksia kehittämistoiminnan ja johtamisen tueksi.

Sisältö ja aikataulu

Koulutus on suunniteltu yhteistyössä Aalto PRO:n asiantuntijaverkoston kanssa siten, että se antaa kokonaisvaltaisen käsityksen mm.  strategisesta kehittämisestä, systemaattisesta kehittämistoiminnan johtamisesta,  laatu- ja muutosjohtamisesta, prosessien johtamisesta, kehittämisen työkaluista ja tulevaisuuden laatujohtamisen välineistä.

Koulutuksen aikana osallistujilla on tilaisuus verkostoitua muiden ohjelmaa suorittavien laatu- ja kehittämisammattilaisten kanssa ja syventää lähiopetuspäivien antia. Koulutuksen jälkeen verkostoituminen jatkuu MQ-klubissa, joka on koulutusohjelman suorittaneiden alumniyhdistys.

Rakenne

12 opintokokonaisuutta

Yksi opintokokonaisuus sisältää kaksi lähiopetuspäivää sekä oppimista syventäviä tehtäviä.

Kehittämisprojekti

Kehittämisprojektissa käsitellään oman organisaation ajankohtaista haastetta ja sovelletaan laatu- ja kehittämistyökaluja.

Ulkomaan opintomatka

Koulutukseen sisältyy opintomatka ulkomaille.

Master Class in Quality - MQ sisältää:

 • 12 intensiivistä lähiopetusjaksoa
 • jaksokohtaisia oppimistehtäviä
 • oman organisaation ajankohtaista haastetta käsittelevän kehittämisprojektin
 • mahdollisuuden henkilökohtaiseen tuutorointiin
 • opintomatkan

Opitun soveltamista käytäntöön edistetään monimuotoisilla opetusmenetelmillä, kuten ryhmämessut, pelit, world cafe, case-esimerkit ja benchmarking. Opetuksen tukena ja materiaalien jakamiseen käytetään sähköistä verkkoympäristöä. Kouluttajina toimivat alansa johtavat asiantuntijat Aalto-yliopistosta ja Aalto PRO:n asiantuntijaverkostosta. Koulutuksen opetuskieli on suomi.

Kehittämisprojekti, tehtävät ja kirjallisuus

MQ-ohjelman lähiopetusjaksojen välillä tutustut kirjallisiin lähteisiin ja laadit välitehtäviä tai oppimispäiväkirjoja, jotka syventävät  lähijaksoilla opittua ja jaettua.

Koulutusohjelman aikana laadit oman organisaation ajankohtaista haastetta käsittelevän ohjatun laadunkehittämisprojektin, jossa sovellat laatu- ja kehittämistyökaluja ja näin viet koulutuksen oppeja organisaatiosi hyödyksi. Välitehtävät tukevat kehittämisprojektia.

Kehittämisprojektissa sovelletaan laatu- ja kehittämistyökaluja sekä hyödynnetään koulutuksen aikana syntyneitä oivalluksia ja jaettuja kokemuksia. Se dokumentoidaan raportiksi ja siitä tuotetaan posteri. Raportointi on esseemäinen ja mukailee akateemista, perustelevaa kirjoitustapaa. Siinä esitetään kurssikirjallisuutta, tietolähteitä ja lähijaksoilla opittua hyödyntäen projektin keskeiset löydökset, aineiston ja kokemusten analyysi sekä johtopäätökset.

Lähijaksojen yhteydessä ja verkkoympäristössä annetaan käsiteltäviin teemoihin liittyviä kirjallisuus- ja muita lähteitä. Kattavan tietolähteisiin tutustumisen odotetaan näkyvän kehittämisprojektin raportissa yrityslähtöisen ajattelun lisäksi.

Suorittaminen ja arviointi

MQ-koulutusohjelman suorittamisen ja todistuksen saamisen edellytyksenä on

 • osallistuminen 80 %:iin lähijaksoista, mikä käytännössä tarkoittaa vähintään 19/24 lähiopetuspäivää
 • määriteltyjen tehtävien tekeminen hyväksytysti.

Opintosuorituksen muodostuminen:

 • Lähiopetus 24 pv (8 op)
 • Kehitysprojekti, raportointi (20-30 s.) ja posteri (8 op)
 • Itsenäinen opiskelu (14 op)
 • Koulutusohjelman kokonaislaajuus yhteensä 30 op

Suoritus arvioidaan ja hyväksytään kokonaisportfoliosta, joka kertyy eri oppimistuotosten kuvauksista koulutusohjelman verkkoympäristöön. Suoritus arvioidaan vain kokonaisuutena. Ohjelmasta ei voi antaa todistusta osina.

Koulutusjaksot

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Seuraava Master Class in Quality -koulutus alkaa keväällä 2019.

Jätä meille viesti, jos haluat ensimmäisten joukossa tiedon seuraavasta ohjelmatoteutuksesta.

Pidä minut ajan tasalla