Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Vastuullisuus ja liiketoiminta

Menesty vastuullisin valinnoin

Vastuullisuus liiketoiminnassa edistää yritysten innovatiivisuutta, tehostaa riskienhallintaa, mahdollistaa kestävän kehityksen mukaisen kasvun ja auttaa turvaamaan liiketoiminnan edellytykset myös pitkällä aikavälillä. Vastuullisuusosaaminen onkin osa jokaisen menestyvän yrityksen perusliiketoimintaosaamista. Mitä vastuullisuusvalintoja omassa organisaatiossasi tulisi tehdä, jotta kasvua tuetaan kestävällä tavalla? Miten sovitatte yhteen liiketoiminnan ja sidosryhmien tavoitteet vastuullisesti? Entä, tunnistatko itse omassa työssäsi vastuullisuutta edistävät osa-alueet?

Vastuullisuus ja liiketoiminta -koulutuksessa kehität ymmärrystäsi liiketoiminnasta ja siihen liittyvistä vastuullisuusnäkökohdista laaja-alaisesti. Opintojaksoilla perehdyt vastuullisuuden olennaisiin käsitteisiin, malleihin ja toimintatapoihin, jotka auttavat hahmottamaan kestävän kehityksen ja vastuullisen toiminnan kokonaisuutta. Jokaisella jaksolla tarkastellaan liiketoimintaa kriittisesti eri näkökulmasta: organisaation toimintaympäristö ja sidosryhmät, vastuullisuusraportointi ja mittarit, toimitusketjut, vastuullisuuden viestintä ja sidosryhmävuorovaikutus sekä digitaalinen vastuullisuus ja datan eettisyys sekä sosiaalinen vastuullisuus.

Lataa esite  Kysy lisätietoja

Vastuullisuus ja liiketoiminta -koulutus on uuden nimen saanut kokonaisuus, joka ammentaa suositusta Mema PRO ja myöhemmin Diploma in Responsible Business and Environmental Management – Kilpailuetua vastuullisuudesta -koulutusohjelmasta, ja on uuden nimen myötä päivitetty vastaamaan entistä paremmin vastuullisuuskentällä työskentelevien asiantuntijoiden kehittämistarpeita.

Vastuullisuus on osa menestyvän yrityksen liiketoimintaosaamista. Vastuullinen yritys toimii mahdollisimman kestävällä tavalla ja sovittaa yhteen yrityksen ja sen sidosryhmien tavoitteet ja odotukset.

Jotta yritys on kannattava, kilpailukykyinen, elinvoimainen ja menestyvä myös pitkällä tähtäimellä, sen on tärkeää toimia ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Tällainen yritys parantaa jatkuvasti resurssitehokkuuttaan ja minimoi toimintansa kielteiset ympäristövaikutukset. Yritys toimii vastuullisesti sidosryhmiään kohtaan ja sen voimavarana ovat motivoitunut ja jatkuvasti kehittyvä henkilöstö.

Vastuullisuutta tarkastellaan yhä kattavammin ja kokonaisvaltaisemmin. Ympäristövaikutuksia tarkastellaan koko elinkaaren laajuudelta, tuotekehityksestä kierrätykseen. Toimitusketjun vastuullisuutta tarkastellaan myös alihankkijoiden osalta.

Vastuullisuus tuo kilpailuetua, kun yritys tarjoaa jotain mitä kilpailijat eivät ja tekee enemmän kuin laki vaatii. Uusia liiketoimintamahdollisuuksia löydetään parhaiten silloin, kun vastuullisuus on liiketoiminnan lähtökohta: yhä useampi yritys kasvattaa liiketoimintaansa luomalla yhteistä arvoa eli innovoimalla liiketoiminnallisesti tuottavia ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin.

Myös yhteiskunnan kannalta vastuullinen yritystoiminta on tänä päivänä välttämätöntä. Yritykset ovat keskeisessä roolissa maailman taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristöongelmien ratkaisussa. Parhaimmassa tapauksessa yritysten vastuullinen toiminta näkyy ihmisten arjessa ja ympäristön tilassa välittömästi.

"Sain erittäin hyvän kokonaiskuvan vastuullisuuden eri osa-alueista ja projektityön tekeminen auttoi selkeyttämään seuraavia askelia vastuullisuuden saralla omassa työssäni."

"Vastuullisuus on välttämätön osa liiketoimintaa ja relevanttia myös pienille yrityksille. Sen nivominen osaksi strategiaa ja johdon sitoutuminen ovat onnistumisen edellytyksiä. Vastuullisuus on myös haasteellista juurikin sen monimuotoisuuden vuoksi. Ei ole yhtä tapaa olla vastuullinen."

"Vastuullisuus ei ole helppo laji, mutta ei myöskään mitään rakettitiedettä. Tällä puolella on valtavasti potentiaalia uusille liiketoimintamahdollisuuksille."

Hyödyt

Koulutuksessa syvennät osaamistasi vastuullisesta liiketoiminnasta ja löydät uusia näkökulmia. Otat haltuun vastuullisuuden olennaiset käsitteet, mallit ja toimintatavat. Eri opintokokonaisuuksien harjoitustehtävien avulla pystyt pohtimaan asioita analyyttisesti yrityksen näkökulmasta ja hyödyntämään niitä kehitystyössä. Ohjelman aikana työstät ohjattua projektityötä, jonka tavoitteena on kehittää oman organisaation toimintaa ja syventää osaamistasi valitusta aiheesta.

Opit ymmärtämään vastuullisen liiketoiminnan kokonaisuuden
Täsmennät osaamistasi vastuullisuusviestinnässä, -markkinoinnissa ja sidosryhmäyhteistyössä
Syvennät osaamistasi vastuullisuuden mittareista ja raportoinnista sekä niiden hyödyntämisestä päätöksenteossa
Laajennat verkostoasi työskentelemällä muiden ammattilaisten kanssa

Hyödynnä projektityötä oman organisaation vastuullisuustyön kiihdyttäjänä

Koulutuksen aikana tehtävää projektityötä voi hyödyntää esimerkiksi oman organisaation vastuullisen liiketoiminnan kehittämishankkeen edistämiseen. Projektityössä yhdistetään koulutusjaksojen sisältöjä oman organisaation haasteisiin. Projektista hyötyy niin ohjelman osallistuja kuin tämän organisaatio: osallistujalla on projektityön kautta mahdollisuus soveltaa koulutusjaksojen aikana opittuja sisältöjä oman organisaation toimintaan ja reflektoida vastuullisen liiketoiminnan kysymyksiä. Organisaatio hyötyy projektityöstä esimerkiksi siten, että osallistuja käsittelee työssä organisaation ajankohtaisia vastuullisuushaasteita ja kehittämisprojekteja tai tekee taustatyötä tuleville kehittämishankkeille. Projektitöitä ohjaavat Aalto PRO:n verkoston vastuullisuusasiantuntijat.

Kenelle? 

Koulutus sopii organisaatioiden kehittämis-, asiantuntija- ja johtotehtävissä toimiville, joilla on vastuullaan ympäristö-, vastuullisuus- ja laatuasioita.

Ohjelma sopii myös henkilöstö- ja viestintäyksiköissä työskenteleville, jotka kehittävät liiketoiminnan vastuullisuutta ja edistävät sidosryhmäyhteistyötä.

Aiempien vuosien osallistujat suosittelevat ohjelmaa ammattilaisille, jotka suhtautuvat avoimin mielin vastuullisuuden mahdollisuuksiin organisaation ja oman ammattitaidon uudistumisen lähtökohtana.

Ohjelmassa osallistujat ovat tulleet monipuolisesti eri toimialoilta ja mukana on ollut muun muassa kehityspäälliköitä, asiantuntijoita, laatupäälliköitä, konsultteja, projektipäälliköitä, suunnittelijoitä, tuotepäälliköitä, ympäristöasiantuntijoita, ympäristöpäälliköitä, hankintapäälliköitä ja viestintäpäälliköitä.

Sisältö ja aikataulu

Koulutus koostuu kuudesta lähiopetusjaksosta sekä verkkokurssista, joka suositellaan suoritettavan hyvissä ajoin ennen koulutuksen virallista aloitusta. Koulutukseen sisältyy lisäksi jaksokohtaiset harjoitustehtävät ja koko koulutuksen ajan työstettävä projektityö.

Projektityön tarkoituksena on kehittää oman organisaation toimintaa ja syventää osallistujan osaamista valitusta aiheesta. Projektityössä osallistuja hyödyntää ja soveltaa koulutuksessa opittuja tietoja ja taitoja, alan kirjallisuutta sekä omaa kokemusta. Työtä ohjaa aiheen asiantuntija.

Etsitkö strategisempaa valmennusta vastuullisuudesta?
Tutustu Strategic Sustainability for Business -ohjelmaan. 

Rakenne

Kuusi lähiopetusjaksoa

Yhteensä 11 lähiopetuspäivää

Verkkokurssi

The New Sustainability in Business

Projektityö

Projektityö yhdistää koulutuksessa opitun käytännön työhön ja kehittää organisaation toimintaa

Koulutusjaksot

Vastuullisuus ja liiketoiminta -ohjelman jaksot ovat ostettavissa myös erikseen, katso kaikki vastuullisuuskoulutukset.

Kouluttajat

Aija Bärlund

MBA Aija Bärlund on yritysvalmentaja, johdon sparraaja Boardmanilla, Vastuullisuus hallituksen ja johdon agendalla -ohjausryhmän puheenjohtaja ja Deve Partnersin Founding Partner.

Bärlund on uransa aikana auttanut lukuisia suomalaisia yrityksiä kansainvälistymään Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa ja Kiinassa.

Suvi Halttula

Suvi Halttula Senior Adviser ja perustaja 3bility Consulting Oy:ssa sekä Impaktlyssa ja koulutukseltaan MSc Social Responsibility and Sustainability Aston Business Schoolista. Halttula on yritysvastuun ja kestävän kehityksen ammattilainen. Hän on työskennellyt 15 vuotta kansainvälisten kysymysten parissa erityisesti liittyen kestävän kehityksen haasteisiin kehittyvissä maissa.

Vuodesta 2015 hän on keskittynyt vastuullisuus- ja kestävyyskysymyksiin erityisesti yritysten näkökulmasta. Halttulan erikoisosaamista on sosiaalisen vastuullisuuden kysymykset kuten ihmisoikeushuolellisuusvelvoiteprosessi, lapsen oikeudet tuotantoketjuissa, kestävän kehityksen tavoitteiden integroiminen osaksi yrityksen strategiaa sekä jaetun arvon luominen sektorirajat ylittävässä yhteistyössä.

Maria Joutsenvirta

KTT Maria Joutsenvirta on vastuullisesta liiketoiminnasta väitellyt Aalto-yliopiston tutkija, joka on tutkinut yritysvastuun arvoristiriitoja, sidosryhmäsuhteita ja mediakeskustelua sekä suomalaisessa että monikansallisessa ympäristössä.

Katri Kauppi

Katri Kauppi toimii logistiikan apulaisprofessorina tieto- ja palvelutalouden laitoksella Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Sari Kuvaja

Sari Kuvaja on vastuullisuuspalvelujen johtaja, osakas ja hallituksen puheenjohtaja Third Rock Oy:ssä.

Hän on yritysvastuun ja vastuuviestinnän moniosaaja, joka konsultoi yrityksiä vastuullisen liiketoiminnan kehittämisessä ja toteutuksessa sekä vastuuviestinnässä.

Mikael Niskala

HTL Mikael Niskala toimii PwC Finlandin Partnerina ja Sustainability and ESG Services Leaderina.

Hän on ollut mukana luomassa kansainvälisiä raportointistandardeja ja niiden soveltamista yrityksissä.

Samuli Patala

Samuli Patala toimii johtamisen ja organisoinnin apulaisprofessorina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Hänen erikoisalaansa on vastuullinen ja kestävä liiketoiminta.

Patala on toiminut useissa yhteistyöprojekteissa yliopistojen ja yritysten välisissä yhteistyöhankkeissa, ja tehnyt näiden puitteissa yhteistyötä kymmenien yritysten kanssa kestävään liiketoimintaan liittyen. Hän on toiminut aikaisemmin Harvardin yliopistossa sekä LUT-yliopistossa. Hänellä on usean vuoden kokemus kestävän liiketoiminnan opetuksesta ja koulutuksesta useille eri kohderyhmille (yliopistojen perustutkinnot, tohtoriopinnot sekä yrityskoulutukset).

Patala on julkaissut lukuisia tieteellisiä artikkeleita sekä raportteja liittyen mm. kiertotalouden johtamiseen, vastuullisuuttta edistäviin yhteistyömalleihin sekä kestäviin liiketoimintamalleihin. Hänellä on erityiskokemusta energia- ja tekstiilialoilta.

Luettavaa aiheesta

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta

Tutustu myös näihin ohjelmiin