Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

Vastuullisuus ja liiketoiminta

Menesty vastuullisin valinnoin

Koulutus kehittää osallistujan laaja-alaista ymmärrystä liiketoiminnasta ja siihen liittyvistä vastuullisuusnäkökohdista. Ohjelman eri jaksot perehdyttävät osallistujat vastuullisen liiketoiminnan olennaisiin käsitteisiin, malleihin ja toimintatapoihin, jotka auttavat hahmottamaan vastuullisen liiketoiminnan kokonaisuutta.

Koulutuksesta saat valmiudet tunnistaa oman organisaation vastuullisen liiketoiminnan kannalta olennaiset valinnat ja sidosryhmät. Ohjelman aikana opit hahmottamaan vastuullisen liiketoiminnan kenttää kokonaisuutena ja miten yksittäiset tekijät siihen vaikuttavat. Tavoitteena on luoda yhteinen ymmärrys vastuullisuuskentän kompleksisuudesta ja oivaltaa oman organisaation asema vastuullisuuskartalla. Opit tarkastelemaan kriittisesti esimerkiksi digitalisaation etenemistä vastuullisuusnäkökulmasta, kehität omia kykyjä vastuullisuusraportoinnin ja mittareiden laatimisessa, hahmotat oman organisaation toimitusketjun ja siihen liittyvät haasteet sekä oivallat vastuullisuusviestinnän ja -markkinoinnin keskeiset toimintatavat.

Jokaisen jakson aikana tarkastellaan vastuullista liiketoimintaa eri näkökulmasta. Jaksot keskittyvät organisaation toimintaympäristöön ja sidosryhmiin, sosiaaliseen vastuullisuuteen, vastuullisuusraportointiin ja mittareihin, toimitusketjuihin sekä vastuullisuusviestintään ja -markkinointiin. Ohjelmakokonaisuuteen on lisätty digitaalista vastuullisuutta ja datan eettisyyttä sekä sosiaalista vastuullisuutta käsittelevä jakso.

Vastuullisuus ja liiketoiminta -ohjelma on uuden nimen saanut koulutuskokonaisuus, joka ammentaa suositusta Mema PRO ja myöhemmin Diploma in Responsible Business and Environmental Management – Kilpailuetua vastuullisuudesta -ohjelmasta, ja on uuden nimen myötä päivitetty vastaamaan entistä paremmin vastuullisuuskentällä työskentelevien asiantuntijoiden kehittämistarpeita.

Lataa esite  Kysy lisätietoja

Vastuullisuus liiketoiminnassa – välttämättömyys

Vastuullisuus edistää yritysten innovatiivisuutta, tehostaa riskienhallintaa, mahdollistaa kestävän kehityksen mukaisen kasvun ja auttaa turvaamaan liiketoiminnan edellytykset myös pitkällä aikavälillä.

Vastuullisuus on osa menestyvän yrityksen liiketoimintaosaamista. Vastuullinen yritys toimii mahdollisimman kestävällä tavalla ja sovittaa yhteen yrityksen ja sen sidosryhmien tavoitteet ja odotukset.

Jotta yritys on kannattava, kilpailukykyinen, elinvoimainen ja menestyvä myös pitkällä tähtäimellä, sen on tärkeää toimia ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Tällainen yritys parantaa jatkuvasti resurssitehokkuuttaan ja minimoi toimintansa kielteiset ympäristövaikutukset. Yritys toimii vastuullisesti sidosryhmiään kohtaan ja sen voimavarana ovat motivoitunut ja jatkuvasti kehittyvä henkilöstö.

Vastuullisuutta tarkastellaan yhä kattavammin ja kokonaisvaltaisemmin. Ympäristövaikutuksia tarkastellaan koko elinkaaren laajuudelta, tuotekehityksestä kierrätykseen. Toimitusketjun vastuullisuutta tarkastellaan myös alihankkijoiden osalta.

Vastuullisuus tuo kilpailuetua, kun yritys tarjoaa jotain mitä kilpailijat eivät ja tekee enemmän kuin laki vaatii. Uusia liiketoimintamahdollisuuksia löydetään parhaiten silloin, kun vastuullisuus on liiketoiminnan lähtökohta: yhä useampi yritys kasvattaa liiketoimintaansa luomalla yhteistä arvoa eli innovoimalla liiketoiminnallisesti tuottavia ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin.

Myös yhteiskunnan kannalta vastuullinen yritystoiminta on tänä päivänä välttämätöntä. Yritykset ovat keskeisessä roolissa maailman taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristöongelmien ratkaisussa. Parhaimmassa tapauksessa yritysten vastuullinen toiminta näkyy ihmisten arjessa ja ympäristön tilassa välittömästi.

"Koulutus antoi hyvän yleiskatsauksen siihen, mitä vastuullinen yritystoiminta tänä päivänä on, ja miten sitä voi kehittää. Koulutus syvensi vastuullisuusosaamistani ja antoi konkreettisia työkaluja oman organisaation vastuullisuusviestinnän kehittämiseen."  vuoden 2018 ohjelman osallistuja

 

Opit tunnistamaan vastuullisen liiketoiminnan kannalta olennaisia liiketoimintamalleja ja johtamiskäytäntöjä sekä saat tukea ja työkaluja oman organisaatiosi vastuullisuusasioiden kehittämiseksi.

Laaja koulutuskokonaisuus perehdyttää sinut vastuullisuuden eri osa-alueisiin sekä niiden vaikutuksiinsa toisiinsa ja kokonaisuuteen. Koulutusohjelma valmentaa kohtaamaan organisaation vastuullisuushaasteet ja kehittämään vastuullista liiketoimintaa.

Hyödyt

Koulutuksessa syvennät osaamistasi vastuullisesta liiketoiminnasta ja löydät uusia näkökulmia. Otat haltuun vastuullisuuden olennaiset käsitteet, mallit ja toimintatavat. Eri opintokokonaisuuksien harjoitustehtävien avulla pystyt pohtimaan asioita analyyttisesti yrityksen näkökulmasta ja hyödyntämään niitä kehitystyössä. Ohjelman aikana työstät ohjattua projektityötä, jonka tavoitteena on kehittää oman organisaation toimintaa ja syventää osaamistasi valitusta aiheesta.

Opit ymmärtämään vastuullisen liiketoiminnan kokonaisuuden
Täsmennät osaamistasi vastuullisuusviestinnässä, -markkinoinnissa ja sidosryhmäyhteistyössä
Syvennät osaamistasi vastuullisuuden mittareista ja raportoinnista sekä niiden hyödyntämisestä päätöksenteossa
Laajennat verkostoasi työskentelemällä muiden ammattilaisten kanssa

Kenelle? 

Koulutus sopii organisaatioiden kehittämis-, asiantuntija- ja johtotehtävissä toimiville, joilla on vastuullaan ympäristö-, vastuullisuus- ja laatuasioita.

Vastuullisuus ja liiketoiminta -ohjelma sopii myös henkilöstö- ja viestintäyksiköissä työskenteleville, jotka kehittävät liiketoiminnan vastuullisuutta ja edistävät sidosryhmäyhteistyötä.

Aiempien vuosien osallistujat suosittelevat ohjelmaa ammattilaisille, jotka suhtautuvat avoimin mielin vastuullisuuden mahdollisuuksiin organisaation ja oman ammattitaidon uudistumisen lähtökohtana.

Ohjelmassa osallistujat ovat tulleet monipuolisesti eri toimialoilta ja mukana on ollut muun muassa kehityspäälliköitä, asiantuntijoita, laatupäälliköitä, konsultteja, projektipäälliköitä, suunnittelijoitä, tuotepäälliköitä, ympäristöasiantuntijoita, ympäristöpäälliköitä, hankintapäälliköitä ja esimerkiksi viestintäpäälliköitä.

Sisältö ja aikataulu

Koulutus koostuu kuudesta lähiopetusjaksosta sekä Online-kurssista, joka suositellaan suoritettavan hyvissä ajoin ennen koulutuksen virallista aloitusta. Koulutukseen sisältyy lisäksi jaksokohtaiset harjoitustehtävät ja koko koulutuksen ajan työstettävä projektityö.

Projektityön tarkoituksena on kehittää oman organisaation toimintaa ja syventää osallistujan osaamista valitusta aiheesta. Projektityössä osallistuja hyödyntää ja soveltaa koulutuksessa opittuja tietoja ja taitoja, alan kirjallisuutta sekä omaa kokemusta. Työtä ohjaa aiheen asiantuntija.

Rakenne

Kuusi lähiopetusjaksoa

Yhteensä 11 lähiopetuspäivää

Online-kurssi

The Business & Sustainability Programme Online, University of Cambridge (englanniksi)

Projektityö

Projektityö yhdistää koulutuksessa opitun käytännön työhön ja kehittää organisaation toimintaa

Koulutusjaksot

Vastuullisuus ja liiketoiminta -ohjelman jaksot ovat ostettavissa myös erikseen, katso kaikki koulutukset aiheesta Vastuullisuus.

Kouluttajat

Kari Hiekkanen

Kari Hiekkanen on Research Fellow Aalto-yliopiston tietotekniikan laitoksella vastuualueinaan tietotekniikan strateginen johtaminen, johtamisjärjestelmät ja kokonaisarkkitehtuurit.

Hänellä on lähes 20 vuoden käytännön kokemus IT-alan johtotehtävistä tuote- ja teknologiakehityksessä sekä konsultoinnissa eri yrityksissä.

Kari Hiekkanen väitteli tekniikan tohtoriksi kesällä 2016 aiheenaan tietohallinnon johtamismallien vaikutus tietotekniikan arvontuottoon.

Maria Joutsenvirta

Tutkija, johtamisen laitos, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

KTT Maria Joutsenvirta on vastuullisesta liiketoiminnasta väitellyt Aalto-yliopiston tutkija, joka on tutkinut yritysvastuun arvoristiriitoja, sidosryhmäsuhteita ja mediakeskustelua sekä suomalaisessa että monikansallisessa ympäristössä.

Katri Kauppi

Logistiikan apulaisprofessori, tieto- ja palvelutalouden laitos, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Aija Bärlund

Aija Bärlund on yritysvalmentaja, johdon sparraaja Boardmanilla, Vastuullisuus hallituksen ja johdon agendalla -ohjausryhmän puheenjohtaja ja Deve Partnersin Founding Partner. MBA Aija Bärlund on uransa aikana auttanut lukuisia suomalaisia yrityksiä kansainvälistymään Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa ja Kiinassa.

Sari Kuvaja

Sari Kuvaja on vastuullisuuspalvelujen johtaja, osakas ja hallituksen puheenjohtaja Third Rock Oy:ssä. Hän on yritysvastuun ja vastuuviestinnän moniosaaja, joka konsultoi yrityksiä vastuullisen liiketoiminnan kehittämisessä ja toteutuksessa sekä vastuuviestinnässä.

Mikael Niskala

Senior Adviser, Mitopro Oy

HTL Mikael Niskala toimii Mitopro Oy:n Senior Managerina. Hän on ollut mukana luomassa kansainvälisiä raportointistandardeja ja niiden soveltamista yrityksissä.

Niskala on ollut käynnistämässä, kehittämässä ja johtamassa yritysvastuun asiantuntijapalveluliiketoimintaa Big4 -tilintarkastusyhteisöissä ja ympäristöalan teknologiayhtiöissä. Vuodesta 1996 lähtien Mikael Niskala on toiminut myös Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun laskentatoimen laitoksella yritysvastuuraportoinnin tuntiopettajana.

Valikoidut sisällöt

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta